Quy trình tư vấn Giải thể Doanh nghiệp.

Quy trình Tư vấn giải thể Doanh nghiệp của HANOI LAW

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn giải thể

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn giải thể doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của HANOI LAW có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan;

Tư vấn giải thể Doanh nghiệp.

Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ

Sau khi xác nhận yêu cầu tư vấn giải thể, chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai trong quá trình giải thể doanh nghiệp và lên bản mô tả yêu cầu. Ở bước này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp gặp gỡ khách hàng.

Sau khi tư vấn và thống nhất được nội dung công việc và biểu phí dịch vụ tư vấn giải thể, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 3: Lên phương án và thực hiện thủ tục giải thể

1. Tổ chức Họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông để thông qua Biên bản họp và ra Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.

Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau:

§ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

§ Lý do giải thể;

§ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

§ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động;

§ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, của Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Ghi chú: Riêng Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu và Doanh nghiệp tư nhân không phải lập biên bản mà chỉ cần ra Quyết định về việc giải thể.

2. Gửi quyết định giải thể đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan

§ Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

§ Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

§ Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về thành viên/cổ đông công ty.

3. Đăng báo về việc giải thể

Sau khi có quyết định giải thể, Doanh nghiệp phải tiến hành đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày Trung ương trong 03 số liên tiếp với nội dung:

  Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng

§ Tên Công ty, Tên giao dịch, Tên viết tắt;

§ Trụ sở doanh nghiệp;

§ Ngành nghề kinh doanh;

§ Người đại diện theo pháp luật;

§ Lý do giải thể;

4. Thanh lý tài sản của Doanh nghiệp

§ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

§ Tổ thanh lý tài sản sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập Biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp. Nội dung của biên bản như sau:

– Thời gian và địa điểm thanh lý tài sản;

– Thành lập tổ thanh lý;

– Tài sản của doanh nghiệp;

– Phương thức xử lý tài sản;

– Công nợ của doanh nghiệp;

5. Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế

§ Doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế tại Chi cục thuế trực tiếp quản lý.

§ Xin xác nhận của Cục Hải Quan về việc không nợ thuế xuất nhập khẩu.

§ Sau khi làm xong thủ tục tại Chi cục thuế quản lý thuế trực tiếp, có được xác nhận của Cục Hải Quan về việc không nợ thuế XNK, doanh nghiệp tiến hành thủ tục đóng Mã số thuế tại Cục thuế.

§ Kết qủa nhận được: Thông báo về việc doanh nghiệp đã đóng Mã số thuế.

6. Thực hiện thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng.

§ Nếu Doanh nghiệp đã mở tài khoản tại Ngân hàng thì phải làm thủ tục đóng tài khoản. Sau khi đóng tài khoản, làm thủ tục xin xác nhận.

§ Nếu Doanh nghiệp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, phải lập Bản cam kết về việc Doanh nghiệp chưa mở tài khoản.

  Quy trình tư vấn Tạm ngừng hoạt động.

7. Thực hiện thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Ngay sau khi cơ quan Thuế xác nhận đã hoàn thành thủ tục về Thuế, Doanh nghiệp gửi công văn đến phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (nơi doanh nghiệp làm thủ tục khắc dấu) đề nghị huỷ dấu và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

8. Thực hiện thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

9. Nhận thông báo giải thể.

Kết quả nhận được là Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh về việc xoá tên doanh nghiệp trong Sổ đăng ký kinh doanh.

Trân trọng!

Related Post

You cannot copy content of this page